Houston Transtar Traffic & Cameras

Houston Transtar Traffic, Cameras - Freeways

Realtime transit data provided courtesy of Houston Transtar

Transtar
I-45N @ Spring Stuebner I-45N @ FM 1960 249 @ Greens S 99 @ I-45N